Steinert

Kompromisløs sortering af affald og metaller

Specialister i magnet- og sensorteknologi til sortering af genanvendelige materialer.

Med mere end 100 års erfaring i magnet separation, og i nyere tid innovativ sensorteknologi, er STEINERT en af de mest veludviklede og pålidelige udbydere på markedet, når det kommer til sorteringsteknologi.

Vores sorteringsmaskiner fra STEINERT kan klare en bred vifte af genvindingsprojekter indenfor affaldssortering. Slutproduktets renhed er altafgørende, hvis materialerne skal indgå i den cirkulære økonomi som sekundære råmaterialer. Med kompromisløs kvalitet sikrer vi dig en renhedsgrad fra allerøverste hylde. Du kan læse mere om mulighederne nedenfor.

Sortering af genanvendelige restprodukter fra husholdningsaffald

Behovet for sortering af husholdningsaffald er vokset markant igennem de senere år, og det samme er kvalitetskravene. I dag er der stort fokus på beskyttelse og bevarelse af ressourcer vha. genvinding af genanvendelige materialer og råmaterialer fra affald. Vi skal have mest muligt ud af de ressourcer vi har, og det skal realiseres med bæredygtige løsninger – både for klimaet og for virksomhederne.

For virksomhederne dækker bæredygtigheden bl.a. over økonomiske hensyn og vedvarende konkurrenceevne. Ting der bedst opnås ved brug af automatiserede løsninger.

Udover jernholdige og ikke-jernholdige metaller er det især plastik, der sorteres ud af husholdningsaffaldet for at kunne levere højkvalitets materiale til genanvendelse i det cirkulære kredsløb. Det vedrører primært de klassiske plastfraktioner, såsom PE, PP, PET og PS, men også de mindre faste plasttyper som film og folie.

I et moderne sorteringsanlæg bliver husholdningsaffaldet først forbehandlet, hvorefter det bliver processeret ved brug af magneter og hvirvelstrømseparatorer for at fjerne jern og metaller. Derefter kan plastik udskilles ved brug af sensorbaseret sorteringsteknologi, hvorved de værdifulde plastfraktioner gøres klar til genanvendelse.

Behandling og sortering af bygge- og anlægsaffald

Med stigende deponeringsomkostninger og efterspørgsel på sekundære råmaterialer af høj kvalitet, er alternative genvindings- og eller bortskaffelsesmetoder til konventionelle lossepladser blevet mere og mere attraktive. Disse alternative løsninger kan vi hjælpe dig med at implementere.

De genanvendelige elementer i bygge- og nedrivningsaffald (træ, papir, plast, beton mm.) kan genvindes ved hjælp af magnetteknologi og sensorbaserede sorteringssystemer.

Materialer som mursten og beton kan sorteres meget effektivt ved hjælp af STEINERTs KSS maskine for at reducere din borskaffelsesvolumen eller for at øge dit produktudbytte fra mursten eller genbrugsbeton. Med en række forskellige sensorer bruger maskinen materialets metal-, farve-, og formegenskaber og kombinerer disse for at adskille eksempelvis røde mursten fra grå mursten. Murstene bliver herefter typisk knust, sigtet og sorteret i størrelsesområdet 30 – 90 mm. Derefter neddeles materialet yderligere for at skabe den korrekte størrelse for den sekundære råvarekøber.

Systemer til sortering af plast

Alene i Europa produceres der hvert år mere end 50 millioner tons plast til at dække vores basale plastefterspørgsel. Det være sig emballager, elektroniske komponenter, husholdningsartikler, biler, forbrugsvarer og meget andet. Oftest anvendes følgende polymer: PP, PE (LD og HD), PVC, PET, PUR og PS. Disse plasttyper spiller således også den største rolle, når det kommer til at forarbejde plast til genanvendeligt materiale. For at kunne markedsføre og afsætte de bearbejdede plastfraktioner, er det nødvendigt med en høj renhed af det sorterede produkt.

Når vi har fjernet forurenende stoffer såsom metaller, ikke-plastik og fremmedlegemer, kan du med vores sorteringsteknologier sortere det rene plastaffald ud fra typer og farver (også sort). Vi hjælper dig således med at imødekomme kvalitetskravene på området, så du kan bidrage til den cirkulære økonomi med rent genanvendeligt plast.

Sensorstøttede teknologier til fjernelse af fremmedmaterialer fra bioaffald og grønt affald

Bortskaffelse og bortskaffelsesomkostninger for restprodukter fra biologiske genvindingsanlæg (komposteringssystemer) er ikke uden betydning. Kvaliteten af produkterne i sådanne systemer er samtidig i stigende grad genstand for større og større krav. Derfor kan det være en god idé at fremtidssikre anlægget med nogle af STEINERTs sensorbaserede sorteringssystemer.

Systemerne registrerer både lyse og mørke forureninger og adskiller dem med stor præcision. Særligt i kornstørrelser fra 10-70 mm har der vist sig at forekomme væsentlige mængder plastik, sten, glas og metaller.

Udover vores sensorstøttede systemer, som normalt adskiller synligt og sort/mørkefarvet plastik (fx PP, PE, PS), kan vores røntgensorteringssystem opdage mineraler, keramik, glas og restmetaller, og sortere disse fra. I dette tilfælde gør vi brug af forskellen i materialetætheden til at sortere forurenende stoffer med højere densitet fra det lettere, og derfor mindre tætte, organiske materiale.

Separering af træaffald og frisk træ

Træ er et ekstremt alsidigt og fornybart råmateriale til forarbejdnings- og energiproducerende virksomheder. Andelen af træaffald i kategori A1 til A3 (uden konserveringsmidler og fri for forurenende stoffer) til fremstilling af paneler, døre, gulve og møbler fortsætter med at vokse. Træaffald er naturligvis mere økonomisk end frisk træ eller andre polymerbaserede materialer. Formålet med forarbejdningsindustrien er dermed at opnå en råvare af høj kvalitet til deres produktion til en attraktiv pris.

Med en EddyC MOVE kan du nemt fjerne de forurenende materialer fra dit træaffald, og sikre en god kategorisering af slutproduktet.

Bedre sortering af pap og papir

I dag er genbrugspap og -papir et vigtigt råmateriale for papirindustrien verden over. De giver ofte både miljømæssige og prismæssige fordele i forhold til de primære råvarer. Handel med brugte emballagematerialer, grafisk papir o.lign. har længe været en international forretning, der kræver ublandede fraktioner og sorter.

Afhængig af indsamlingssystemet indeholder de indsamlede blandinger forurenende materialer som plast, metaller, tekstiler, glas eller mineraler, der skal udskilles i sorteringsprocessen før yderligere aktivitet kan finde sted. Kun på denne måde kan de nødvendige krav og specifikationer imødekommes.

STEINERT har brugt de sidste 100 år på at udvikle og perfektionere brugen af magnet- og sensorteknologi til udvinding af værdifulde metaller. I dag er de den førende leverandør af sorteringsløsninger for jern og metaller. Teknologien kan bruges i en lang række forskellige applikationer. Du kan læse mere om mulighederne nedenfor.

Kraftig magnetteknologi forbedrer kvaliteten og værdien af dit stålskrot

Når stålskrot har passeret pressen og skrotsaksen, og finder vej ud til stålværkerne som genbrugsmateriale, er det ofte forurenet med tekstiler, gummi, ikke-jernholdige metaller o.lign. Disse urenheder skader den videre (gen)produktion af stålet.

Rent stålskrot har en betydelig værdi for stålværkerne, idet produktionen ikke kompromitteres og kan forløbe mere effektivt med rene materialer. Derfor kan der være god økonomi i at integrere en rensningsproces inden stålet sendes videre i systemet. Derudover kan du markedsføre de ikke-jernholdige metaller, der bliver fjernet fra det rene stålskrot.

Vi kan levere alle de værdiskabende komponenter til rensning af dit stålskrot, herunder magnettromler, hvirvelstrømseparatorer og overbåndsmagneter.

Genvinding og kvalitetsforbedring af ikke-jernholdige metaller

Kvaliteten af de forarbejdede/sorterede metaller spiller en central rolle i genanvendelsen af ikke-jernholdige metaller. Dette for at sikre anvendeligheden i den videre omsmeltningsproces.

Vores EddyC (hvirvelstrømseparator) er en effektiv løsning til udvinding af ikke-jernholdige metaller. Teknologien kan detektere de ikke-jernholdige metaller, og udskille dem fra dine øvrige materialer. Hvirvelstrømseparatoren er efterhånden at finde i de fleste genvindingssystemer til metal recycling.

Sortering af værdifulde metaller med sensorteknologi

De såkaldte tunge metaller udgør en værdifuld blanding af eksempelvis kobber, zink, messing, bly og rustfrit stål. Hvis man udvinder og sortere disse materialer i rene fraktioner, er der mulighed for at gøre en god forretning og samtidig bidrage til øget genvinding af ressourcer.

Ved hjælp af STEINERTs XRF-teknologi (røntgenfluorescens) er det muligt at typebestemme de tunge metaller, og vi kan således hjælpe dig med at sortere disse metaller med stor nøjagtighed.

Med XRT-teknologi (røntgentransmission) kan vi desuden bestemme materialetætheden og størrelsen af disse metaller.

Effektiv genvinding og kvalitetsforbedring af aluminiumsskrot

Aluminium kan genbruges 100%. Genbrugsaluminium, også kendt som grønt aluminium, reducerer faktisk energiforbruget i produktionen med op til 90% sammenlignet med nyt aluminium.

Hvis genvundet aluminium bruges til at producere nye aluminiumsprodukter, er kvaliteten helt altafgørende for producenterne. Den leverede renhedsgrad skal være høj og konsekvent.

Denne udfordring kan løses med moderne sorteringsteknologier.

Efterspørgslen på aluminium stiger hele tiden, fordi det er et let og højtydende materiale i forhold til alternativerne. Det bliver i stigende grad anvendt som erstatning for konventionelle materialer, såsom stål og kobber, for at spare vægt og energi, især inden for bilindustrien.

Genvinding af aluminium spiller derfor en større og større rolle som en værdiskabende proces.

For at opnå et rent aluminiumsprodukt, kan man kombinere brugen af overbåndsmagneter (for at fjerne jernholdige fraktioner), hvirvelstrømseparatorer (for at fjerne de ikke-jernholdige fraktioner) og/eller sensorteknologi (for at opnå renhedsniveauer på over 99%).

Vi vil dog altid sammensætte en løsning med udgangspunkt i dine behov.

Optisk sortering for rene kobberprodukter

Kabler er en vigtig kilde til værdifulde råmaterialer i den cirkulære økonomi. Med vores moderne sensorteknologi kan du skabe kobberkvaliteter svarende til primære materialer. Disse materialer har mange anvendelsesmuligheder, og kan tiltrække de bedste priser på råvaremarkederne.

Vores UniSort Finealyser er en farvesorteringsenhed, der med sin kamerateknologi kan anvendes i mange applikationer. Kameraet i UniSort Finealyser har en ekstrem høj opløsning med over 24 millioner detektioner pr. sekund. Ved hjælp af farvedetektering fjerner denne sorteringsenhed eksempelvis bly fra kobberet.

Hvis materialerne eller opgaven ændres, kan sorteringsparametrene nemt justeret via et touchpanel. Det gør maskinen utrolig fleksibel til øvrige sorteringsopgaver inden for recycling af e-skrot, hvor der anvendes farvesortering i fraktionsstørrelser mellem 3 og 30 mm.

Med en KSS (kombinationssensorsorteringsmaskine) kan du desuden sikre det optimale inputmateriale til din sorteringsproces.

Fleksible løsninger til krævende e-skrot genbrugsopgaver

Brugen af elektriske og elektroniske komponenter er stigende. Denne tendens betyder, at mængden af elektrisk og elektronisk skrot (også kaldet WEEE) stiger tilsvarende, og det samme gør behovet for genvinding.

Udover plast, jernholdige, ikke-jernholdige metaller, findes også ædelmetaller som guld og sølv i betydelige andele af e-skrot.

For at sikre optimal udnyttelse af det høje genanvendelsespotentiale fra e-skrot er det nødvendigt med særligt effektive sorteringsteknikker. De korte produktcyklusser for elektroniske komponenter kombineret med den høje produktdiversitet stiller store krav til fleksibiliteten og multifunktionaliteten af den sorteringsteknologi, der skal anvendes.

Med en omfattende portefølje af separations- og sorteringsteknologier, kan vi tilbyde løsningen der giver dig de bedste forudsætninger for genanvendelse af sekundære råmaterialer fra e-skrot.

Løsninger til ASR recycling

Køretøjer er et eksempel på komplekse udtjente produkter. Et motorkøretøj besår af omkring 10.000 dele og 40 forskellige materialer. Til sammenligning bestod et mellemstort køretøj i 1990’erne af op til 70% stål- og jernmaterialer. I dag går udviklingen i retningen af større brug af letvægtsmaterialer som aluminiumslegeringer og polymerer.

Efterophugning af køretøjerne udsættes de sønderdelte materialer først for en luftadskillelse, hvorefter stål- og jernmaterialet udskilles. Det skaber en let fraktion, der er i stand til at flyve – også kaldet SLF. De tunge emner fra luftseparationen er, efter fjernelse af jern, den såkaldte tunge fraktion – også kaldet SHF.

Når de ikke-jernholdige metaller er fjernet fra SLF og SHF står du tilbage med det, der er kendt som ASR (automotive shredder residue). For at genvinde de værdifulde rester, der er indeholdt i ASR, og overholde de lovpligtige genanvendelsessatser, er brugen af højeffektiv separations- og sorteringsteknologi helt afgørende.

Ophug
Neddeling
Forsortering
Sortering
Finsortering
Transportsystemer
Ring på tlf.: +45 43 964 122
…eller send en besked nedenfor